Leveringsvoorwaarden Dexxon Data Media and Storage B.V.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verkoop, door Dexxon data media and storage B.V., statutair gevestigd te Bodegraven en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen Dexxon, aangegaan.
1b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en de onderhavige Leveringsvoorwaarden zullen de Leveringsvoorwaarden van Dexxon prevaleren, tenzij de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk door Dexxon zijn geaccepteerd.
1c. Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen van de Leveringsvoorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Definitie.

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a. Alle aanboden, offertes en prijsopgaven van Dexxon zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
3b. Uitsluitend na bevestiging door of op bevoegde wijze namens Dexxon van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Dexxon tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van verkoop tot stand gekomen.
3c. Dexxon behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.
3d. Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.
3e. Een aanvaarding van het aanbod van Dexxon, welke afwijkt van het aanbod, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod, welke Dexxon niet bindt. Een en ander is ook van toepassing, indien de aanvaarding op ondergeschikte punten van het aanbod van Dexxon afwijkt.
3f. Indien bij een aanbod van Dexxon tekeningen, afbeeldingen en schema’s zijn verstrekt, blijven deze eigendom van Dexxon en mogen deze zonder schriftelijke toestemming van Dexxon niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Op verzoek van Dexxon dienen ze onverwijld aan haar teruggezonden te worden.
3g. Toezeggingen van vertegenwoordigers of verkopers van Dexxon, buiten de gebruikelijke condities, zijn slechts bindend voor Dexxon indien zij door Dexxon schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen.

4a. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig het door Dexxon gedane aanbod.
4b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan, is Dexxon gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4d. Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten, kosten van verzekering, omzetbelasting (BTW), en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en voor buitenlandse afleveringen, van inklaring.

Artikel 5: Annuleringen.

5a. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dexxon alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
5b. Goederen, die speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht, en normalerwijze door Dexxon niet op voorraad worden gehouden, kunnen nimmer worden geannuleerd.
5c. Indien de levering door overmacht meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als Dexxon bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen.

6a. Opgegeven leveringstermijnen, tenzij anders aangegeven, zijn niet op te vatten als fatale termijnen.
6b. Overschrijding van de leveringstermijn, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaats vindt, zal Dexxon de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
6c. Indien de opdrachtgever de bestelde zaken op het moment dat de goederen het magazijn van Dexxon verlaten, niet in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. Een en ander is ook van toepassing, indien de kosten van het transport voor rekening van Dexxon komen. In derg

elijke gevallen is de opdrachtgever gehouden de kosten van opslag en/of vracht te vergoeden. De keuze van het vervoermiddel is aan Dexxon. Bij verzending franco huis gelden speciale voorwaarden.
6d. De opdrachtgever is gehouden de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
6e. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering gereedstaande zaken worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De opdrachtgever is in dat geval ook verplicht de kosten van opslag te betalen.
6f. Het aannemen van de zaken geschiedt in alle gevallen op de plaats van vestiging van Dexxon.
6g. Het risico van de zaken gaat over op het moment van aflevering aan de opdrachtgever, op het moment dat deze zaken het magazijn van Dexxon verlaten.

Artikel 7: Transport.

7a. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan Dexxon is verstrekt, door Dexxon als goed huisvader/koopman bepaald.
7b. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 8: Overmacht.

8a. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Dexxon zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Overmacht aan de zijde van ingeschakelde derden geldt eveneens als overmacht voor Dexxon.
8b. Indien zich een overmachtssituatie voordoet, zal Dexxon de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
8c. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen beide partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8d. Voor zover Dexxon ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dexxon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a. Dexxon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dexxon is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9b. Indien Dexxon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dexxon beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9c. De aansprakelijkheid van Dexxon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9d. Dexxon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Dexxon aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter uitsluitend vergoed voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
– de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9f. Dexxon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
9g. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dexxon of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Reclames.

10a. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde

overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10b. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Dexxon te worden gemeld.
10c. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dexxon te worden gemeld.
10d. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding.

11a. Dexxon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Dexxon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Dexxon kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Dexxon gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
11b. Voorts is Dexxon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dexxon kan worden gevergd.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

12a. Alle door Dexxon in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dexxon totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Dexxon gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12b. Door Dexxon geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12c. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dexxon veilig te stellen.
12d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht om Dexxon daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12e. Voor het geval Dexxon zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Dexxon en door Dexxon aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dexxon zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13: Geschillen.

13a. De rechter in de vestigingsplaats van Dexxon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dexxon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13b. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Dexxon gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dexxon het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat Dexxon tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Dexxon op de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Dexxon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

Artikel 15: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Dexxon gerechtigd enige zaak van de opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Dexxon uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Dexxon ook, in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 16: Garantie.

16a. Garantie voor geleverde goederen wordt slechts gegeven, voorzover die door de leveranciers wordt verstrekt. Dit geldt niet, indien deze garantiebepalingen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van een koper bij een consumentenkoop. Garantiebepalingen zijn in de overige gevallen van toepassing, indien en voorzover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
16b. De garantieverplichting van Dexxon vervalt, indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anders op naar het oordeel van Dexxon onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 17: Afwijkende voorwaarden.

17a. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Dexxon uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
17b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van Dexxon prevaleren.

Artikel 18: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: oorlog, blokkade, electriciteitsstoring, brand, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van Dexxon of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts iedere van buiten komende oorzaak, die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Dexxon kan worden toegerekend.

Artikel 19: Verzekering.

De opdrachtgever kan Dexxon verzoeken voor rekening van eerstgenoemde een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt, voor welke Dexxon niet aansprakelijk is. Dexxon is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover Dexxon zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 20: Geschillen.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden
Alphen aan den Rijn, 15 december 2005
Dexxon Data Media and Storage b.v. K.v.K. registratienummer 29031645